Forum Parafialne
Forum Parafii pw. ¶w. Zygmunta i ¶w. Jadwigi w Kêdzierzynie-Ko¼lu

Nasze podró¿e - !!!!PIELGRZYMKA LOURDES-FATIMA!!!

transdam - 2009-03-16, 23:22
Temat postu: !!!!PIELGRZYMKA LOURDES-FATIMA!!!
¦WIADCZENIA:


- zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach turystycznych (3*)
- wy¿ywienie: ¶niadania
- transport Volkswagen Carawelle T4 z klimatyzacj± i dvd
- zwiedzanie Lourdes, Fatimy, okolic San Sebastian


PROGRAM IMPREZY:

- wyjazd z Polski do Lourdes we Francji jeden z najwiêkszych na ¶wiecie o¶rodków
kultu maryjnego, zakwaterowanie w hotelu
- wyjazd do Fatimy, dwa noclegi w Portugalii
- przejazd w okolice San Sebastian -najwytworniejszego i najwspanialszego
Hiszpañskiego kurortu, nocleg w hotelu
- podczas pielgrzymki jest przewidziany czas wolny, który mo¿na wykorzystaæ na opalanie
zwiedzanie lub na indywidualn± modlitwê
- powrót do kraju


CENA: 600 EUR/OS.
TERMIN: 04-12.07.2009

UWAGA:!!!TYLKO 7 WOLNYCH MIEJSC!!!!

WIECEJ SZCZEGÓ£ÓW POD NUMEREM:604182663

Ks. Krzysztof - 2009-03-20, 08:15

Powy¿sza oferta pielgrzymki jest prywatn± ofert± i parafia nie ma nic wspólnego z jej organizowaniem.
Go - 2009-03-20, 15:06

WCALE NIE PODPINAMY TEG POD PARAFIE I TYLKO DALISMY OG£OSZENIE NA FORUM DLA PARAFIAN..I OWSZEM JEST TO WYJAZD PRYWATNY DLA ROZWIANIA W¡TPLIWO¦CI ALE I TAK GOR¡CO ZAPRASZAMY!!!!!!!!
ABu - 2009-03-20, 22:48

Nastêpnym razem prosi³bym o uzgodnienie tre¶ci oraz miejsca na reklamy z administracj± forum. Przypominam, ¿e umieszczenie reklamy w tym dziale jest równoznaczne ze z³amaniem Regulaminu forum.
Go - 2009-05-26, 10:28
Temat postu: Sens pielgrzymowania
Czy pielgrzymki s± do zbawienia koniecznie potrzebne? :-P :-P :-P
Stefan - 2009-05-26, 16:49

Moim zdaniem, albo ¼le postawione pytanie, albo …?
Pielgrzymka to sta³a modlitwa, z przerwami na sen. Nawet w czasie posi³ku mo¿na siê modliæ w my¶lach. Idziemy na pielgrzymkê w okre¶lonym celu.
Wiêc, na tak postawione pytanie i znaj±c „definicjê” pielgrzymowania, nale¿a³oby odpowiedzieæ twierdz±co. Bo modlitwa jest nam do zbawienia koniecznie potrzebna.
Pielgrzymka to "rekolekcje w drodze", a jednocze¶nie pokuta i przeb³aganie. Czêsto jest ofiarowana w naszych duchowych intencjach. Idziemy ze swoimi intencjami, które chcemy omówiæ z Panem Bogiem. Jak powiedzia³a jedna z pielgrzymuj±cych „aby poczuæ Dotyk Boga”.
W Katechizmie Ko¶cio³a Katolickiego czytamy : Miejsca sprzyjaj±ce modlitwie, nr 2691 : „Pielgrzymki przypominaj± nasz± wêdrówkê na ziemi ku niebu. Tradycyjnie ju¿ s± one czasem intensywnej odnowy modlitwy. Dla pielgrzymów poszukuj±cych w³a¶ciwych im ¿ywych ¼róde³ sanktuaria s± wyj±tkowymi miejscami prze¿ywania „jako Ko¶ció³” form modlitwy chrze¶cijañskiej.”
„…Cz³owiek têskni za spotkaniem z Bogiem, a pielgrzymki kieruj± jego my¶l ku przystani, do której mo¿e zawin±æ na szlaku swoich religijnych poszukiwañ. … W tych „oazach ducha” spo³eczno¶æ ko¶cielna mo¿e zatem znale¼æ klimat wybitnie sprzyjaj±cy rozwa¿aniu s³owa Bo¿ego i sprawowaniu sakramentów, zw³aszcza pokuty i Eucharystii. Mo¿na w nich tak¿e prze¿yæ owocne do¶wiadczenie wiary i okazaæ mi³o¶æ braciom przez dzie³a mi³osierdzia i s³u¿by potrzebuj±cym. …” (Jan Pawe³ II).
Zostali¶my zaproszeni przez Jana Paw³a II do ekskluzywnego klubu pielgrzyma. Zaprosi³ nas, aby¶my z miêczaków przeobrazili siê w si³aczy w wierze, nadziei i mi³o¶ci. Taki jest bowiem cel pielgrzymek.

lena - 2009-12-07, 21:26

Pielgrzymki nie s± do zbawienia koniecznie potrzebne.
Andy - 2011-08-24, 11:22

Ponadto jest to rzecz kosztowna. I trzeba chyba p³aciæ za ksiêdza-przewodnika, co jest grand±.
Andy - 2012-10-31, 11:38

Na przyk³ad co¶ takiego. Procesja z relikwiami ¶wiêtych w wigiliê Wszystkich ¦wiêtych, wieczorem. Mamy relikwie? Mamy! Có¿ stoi na przeszkodzie? http://religia.tv/news,28..._katolicku.html
Andy - 2013-06-16, 18:25

Pielgrzymka jest dla bogaczy. Dla nie-bogaczy s± prognozy z³e...

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group