Forum Parafialne
Forum Parafii pw. ¶w. Zygmunta i ¶w. Jadwigi w Kêdzierzynie-Ko¼lu

Katechizm - IV przykazanie ko¶cielne.

Stefan - 2014-03-21, 14:27
Temat postu: IV przykazanie ko¶cielne.
Konferencja Episkopatu Polski przyjê³a nowelizacjê IV przykazania ko¶cielnego dotycz±cego postu i wstrzemiê¼liwo¶ci od pokarmów miêsnych.
http://gosc.pl/doc/192588...nia-koscielnego
:oops:
Czy ograniczenie zakazu zabaw do czasu Wielkiego Postu jest rozlu¼nieniem naszych obowi±zków, jako katolików?
My¶lê, ¿e wart zapoznaæ siê z obowi±zuj±c± tre¶ci± przykazañ ko¶cielnych oraz z ich wyk³adni± dokonan± przez Konferencjê Episkopatu Polski.
:-)

mn - 2014-04-10, 11:36

Czas najwy¿szy.
Warto przypomnieæ, ¿e w ¶redniowieczu postów by³o tak du¿o, ¿e w praktyce w ci±gu roku wiêcej by³o dni postnych ani¿eli nie-postnych.
W sytuacji, gdy dla pracuj±cego cz³owieka zabawa mo¿liwa jest przez dwa dni w tygodniu (pi±tek i sobota) zabieranie 50% dni "zabawowych" by³o zwyczajnie nie¿yciowe i niemo¿liwe do wyegzekwowania.
Nigdy te¿ nie rozumia³em, dlaczego polscy katolicy mieli zakaz zabawy w pi±tki, a katolicy czescy czy amerykañscy mogli hulaæ do woli.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group