Strona gwna Parafii w. Zygmunta i w. Jadwigi l. w Kdzierzynie-Kolu Forum Parafialne
Forum Parafii pw. ¶w. Zygmunta i ¶w. Jadwigi w Kêdzierzynie-Ko¼lu

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Nastpny temat
URATUJ ¦WIÊTEGO 17 - 25 MARCA 2011 r.
Autor Wiadomo
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2011-03-16, 16:44   URATUJ ¦WIÊTEGO 17 - 25 MARCA 2011 r.

URATUJ ¦WIÊTEGO 17 – 25 MARCA 2011 r.
www.uratujswietego.pl

MODLITWA JANA PAW£A II W INTENCJI OBRONY ¯YCIA
Do odmawiania po koronce do Mi³osierdzia Bo¿ego.

Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala siê przyj¶æ na ¶wiat. Spraw, aby wszyscy wierz±cy w Twojego Syna potrafili otwarcie i z mi³o¶ci± g³osiæ ludziom naszej epoki EWANGELIÊ ¯YCIA.
Wyjednaj im ³askê przyjêcia jej jako zawsze nowego daru, rado¶æ wys³awiania jej z wdziêczno¶ci± w ca³ym ¿yciu oraz odwagê czynnego i wytrwa³ego ¶wiadczenia o niej, aby mogli budowaæ, wraz z wszystkimi lud¼mi dobrej woli, cywilizacjê prawdy i mi³o¶ci na cze¶æ i chwa³ê Boga Stwórcy, który mi³uje ¿ycie. Amen.
[img][/img]
_________________

 
     
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2011-03-17, 13:39   Nowenna w intencji dzieci zagro¿onych aborcj±.

Dzieñ 1 (17 marca): Prawo do ¯ycia
„Jeste¶my dzi¶ ¶wiadkami deptania fundamentalnego prawa do ¿ycia wielkiej rzeszy s³abych i bezbronnych istot ludzkich, jakimi s± zw³aszcza dzieci jeszcze nie narodzone. Je¿eli u schy³ku ubieg³ego stulecia Ko¶ció³ nie móg³ milczeæ wobec istniej±cych wówczas form niesprawiedliwo¶ci, tym bardziej nie wolno mu milczeæ dzisiaj(…)”
Evangelium Vitae
_________________

 
     
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2011-03-18, 14:10   

Dzieñ 2: Obowi±zek obrony ¯ycia
„Ko¶ció³ broni±c prawa do ¿ycia odwo³uje siê do szerszej, uniwersalnej p³aszczyzny obowi±zuj±cej wszystkich ludzi. Prawo do ¿ycia nie jest tylko kwesti± ¶wiatopogl±du, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem cz³owieka.”
Kalisz, 4 czerwca 1997 roku
_________________

 
     
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2011-03-19, 12:41   

Dzieñ 3: Rozwój powinien s³u¿yæ ¯yciu
„Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zas³uguje na miano barbarzyñskiej. Choæby nawet mia³a wielkie osi±gniêcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe.”
Kalisz, 4 czerwca 1997 roku
_________________

 
     
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2011-03-20, 11:38   

Dzieñ 4: Chrystus nas wzywa do obrony ¯ycia
„Ko¶ció³ opowiada siê za ¿yciem: w ka¿dym ¿yciu ludzkim umie odkryæ wspania³o¶æ owego "Tak", owego "Amen", którym jest sam Chrystus.”
Familiaris Consortio
_________________

 
     
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2011-03-21, 12:12   

Dzieñ 5: Mi³o¶æ przez ca³e ¯ycie
„Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, (...) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku cz³owieka do cz³owieka.”
Nowy Jork, 2 pa¼dziernika 1979 roku
_________________

 
     
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2011-03-22, 13:10   

Dzieñ 6: Wiek XX – wiek zag³ady
„Wiek XX zapisze siê jako epoka masowych ataków na ¿ycie, jako nie koñcz±ca siê seria wojen i nieustanna masakra niewinnych istot ludzkich.”
Evangelium Vitae
_________________

 
     
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2011-03-23, 13:08   

Dzieñ 7: Przemoc przeciw prawu Bo¿emu
„Pierwotne i niezbywalne prawo do ¿ycia staje siê przedmiotem dyskusji lub zostaje wrêcz zanegowane na mocy g³osowania parlamentu lub z woli czê¶ci spo³eczeñstwa, choæby nawet liczebnie przewa¿aj±cej. Jest to zgubny rezultat nieograniczonego panowania relatywizmu: "prawo" przestaje byæ prawem, poniewa¿ nie jest ju¿ oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej godno¶ci osoby, ale zostaje podporz±dkowane woli silniejszego.”
Evangelium Vitae
_________________

 
     
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2011-03-24, 13:08   

Dzieñ 8: Nie traæcie otuchy!
„Broñcie dalej ¿ycia! Jest to wasz wielki wk³ad w budowanie cywilizacji mi³o¶ci. Niech szeregi obroñców ¿ycia wci±¿ rosn±. Nie traæcie otuchy. To jest wielkie pos³annictwo i misja, jakie Opatrzno¶æ wam powierzy³a. Niech Bóg, od którego pochodzi wszelkie ¿ycie, b³ogos³awi wam!”
Kalisz, 4 czerwca 1979 roku
_________________

 
     
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2011-03-25, 13:31   

Dzieñ 9 (25 marca): Walkê o ¯ycie mo¿na i trzeba wygraæ!
„Jeste¶my do tego zdolni, bo Ty, o Panie, da³e¶ nam przyk³ad i przekaza³e¶ nam moc Twego Ducha. Zdo³amy to uczyniæ (…). Dozwól zatem, by¶my umieli z sercem uleg³ym i ofiarnym s³uchaæ ka¿dego s³owa, które wychodzi z ust Bo¿ych: w ten sposób nauczymy siê nie tylko „nie zabijaæ” ludzkiego ¿ycia, ale bêdziemy te¿ umieli je czciæ, mi³owaæ i umacniaæ.”
Evangelium Vitae


_________________

 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group