Strona gwna Parafii w. Zygmunta i w. Jadwigi l. w Kdzierzynie-Kolu Forum Parafialne
Forum Parafii pw. ¶w. Zygmunta i ¶w. Jadwigi w Kêdzierzynie-Ko¼lu

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Nastpny temat
Informacje
Autor Wiadomo
figlarka 

Wiek: 32
Doczya: 25 Mar 2008
Posty: 59
Skd: k-ko¼le
Wysany: 2012-10-09, 17:47   Informacje

Witam kochane:)
Chcia³am wam przypomnieæ,a jednocze¶nie prosiæ was o s³u¿bê w czwartek,kiedy to bêdzie inauguracja roku wiary. Sztandar we¼mie Agnieszka Sobol wiêc Wy spokojnie na 17.30 przyjd¼cie na ró¿aniec do ma³ego Ko¶ció³ka,a potem bêdzie procesja i Msza w du¿ym.Strasznie ¿a³ujê,¿e nie bêdzie mnie z Wami,ale bêdê ³±czyæ siê z Wami w modlitwie na Mszy z biskupem Andrzejem Czaj± w Opolu tak¿e na Mszy inauguracyjnej roku wiary.

Jednoczenie [wtedy ju¿ bêdê hura!!! xD] zapraszam was do licznej s³u¿by w sobotê na godzinê 18.00 na Mszê ¶w.po której bêdzie ró¿aniec fatimski ulicami miasta. Ubierzcie siê ciep³o. Bêdziemy sz³y ze sztandarem i pochodniami,ale kto i jak to ustalimy jeszcze w sobotê w zakrystii wszytko.

Tym czasem ¿yczê wam dobrego tygodnia i do zobaczenia w sobotê.
Pozdrawiam :)
_________________
Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u,
ale z³o dobrem zwyciê¿aj!
 
     
figlarka 

Wiek: 32
Doczya: 25 Mar 2008
Posty: 59
Skd: k-ko¼le
Wysany: 2012-10-13, 20:49   

Kochane marianki,wiem ¿e do¶c pó¼no to piszê,ale mam nadziejê,¿e te które jeszcze nie wiedz± przeczytaj± tê wiadomo¶æ.
Grupa starszych marianek,czyli od gimnazjum ma swoje spotkanie jutro czyli w niedzielê 14.10.2012 o 19.30 w salce. bêdziemy wtedy ogl±daæ film. Liczê na Wasz± liczn± obecno¶æ.
¯yczê dobrej nocy i owocnego tgodnia :)
_________________
Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u,
ale z³o dobrem zwyciê¿aj!
 
     
figlarka 

Wiek: 32
Doczya: 25 Mar 2008
Posty: 59
Skd: k-ko¼le
Wysany: 2012-10-22, 20:23   

Dziewczyny dziêkujê Wam piêknie za prowadzenie pi±tkowego ró¿añca,wiem ¿e by³o super mimo i¿ fizycznie nie mog³am z Wami byæ,ale duchowo siê z Wami ³±czy³am.
Dobrego tygodnia kochane i do zobaczenia w weekend :)
_________________
Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u,
ale z³o dobrem zwyciê¿aj!
 
     
figlarka 

Wiek: 32
Doczya: 25 Mar 2008
Posty: 59
Skd: k-ko¼le
Wysany: 2012-10-29, 19:10   

Witam Kochane:)
Zbli¿aj± siê wa¿ne dla Nasz wydarzenie. Najpierw obchodziæ bêdzie Wszystkich ¦wiêtych. Bardzo serdecznie zapraszam Was na s³u¿bê na cmentarzu o godz.14:00. sztandar zostanie tam dowieziony, wiêc Wy spokojnie dojd¼cie sobie na cmentarz.
Drugie wa¿ne wydarzenie to fakt wizytacji biskupa Andrzeja Czai w naszej parafii. W zwi±zku z tym wydarzeniem w pi±tek o godz.19:00 jest próba w Ko¶ciele, a w sobotê o godz.17:00 spotkanie ca³ej s³u¿by liturgicznej w Ko¶ciele,a po nim uroczysta Msza ¦wiêta. bardzo wasz proszê o liczna s³u¿bê. Przeka¿cie wszystkim Mariankom w szko³ach do jakich chodzicie. Niech wszystkie, które nie wyje¿d¿aj± bêd± wtedy na s³u¿bie.
Serdecznie was pozdrawiam i ¿yczê owocnego tygodnia.

:)
_________________
Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u,
ale z³o dobrem zwyciê¿aj!
 
     
figlarka 

Wiek: 32
Doczya: 25 Mar 2008
Posty: 59
Skd: k-ko¼le
Wysany: 2012-11-06, 19:22   

Kochane przypominam,¿e od pocz±tku roku wiary nabo¿eñstwa do Matki Bo¿ej z Ko¼la s± w ka¿d± ¶rodê, dlatego proszê o Wasz± piêkn± s³u¿bê tak jak by³o do tej pory.
Pozdrawiam gor±co :)
_________________
Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u,
ale z³o dobrem zwyciê¿aj!
 
     
sen

Doczy: 13 Cze 2013
Posty: 4
Wysany: 2013-06-29, 21:15   

Czy by³ jaki¶ powód nieobecno¶ci Marianek na Mszy Swietej jubileuszowej Ksiêdza Proboszcza :?:
Wielu parafian oceni³o to jako udzia³ w"buncie", mam nadzieje ze powod byl inny, bo w przeciwnym wypadku to kolejne ZGORSZENIE
 
     
figlarka 

Wiek: 32
Doczya: 25 Mar 2008
Posty: 59
Skd: k-ko¼le
Wysany: 2013-07-02, 23:11   

Szkoda, ¿e nikt nie mia³ odwagi zapytaæ animatorów DM wprost tylko snuæ domys³y. Gdyby kto¶ chcia³ znaæ prawdê po prostu by to zrobi³.
_________________
Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u,
ale z³o dobrem zwyciê¿aj!
 
     
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2013-07-03, 13:03   

W³a¶nie pad³o pytanie postawione przez @sen, a Ty @figlarko uciek³a¶ od udzielenia odpowiedzi. Podobnie postêpowa³y (i postêpuj±) osoby, które doprowadzi³y do intrygi i sk³ócenia ze sob± ksiê¿y i parafian.
Ju¿ dochodz± do mnie s³owa, ¿e ukradli¶my ks. Tomasza Fornalskiego z parafii pw. Ducha ¦wiêtego i NMP Matki Ko¶cio³a na o¶. Piastów i ¿e go zmarnujemy u siebie, bo nie potrafili¶my uszanowaæ naszych dotychczasowych kap³anów.
Za ten ba³agan w naszej parafii nie obwinia siê ksiêdza proboszcza Janusza Iwañczuka, a nawet niewielk± win± obarcza siê ksiê¿y wikarych, ale za to jako g³ównych winowajców wskazuje siê autorów listu i tych, którzy tego listu z tchórzostwa nie podpisali, ale mieli znacz±cy udzia³ w intrydze.
Mam tylko cich± nadziejê, ¿e nowy ksi±dz proboszcz i nowi wikarzy pogoni± to ca³e towarzystwo i dokonaj± przegl±du naszych Wspólnot i oddziel± ziarno od plew. Czego im i ca³ej naszej Wspólnocie Parafialnej z ca³ego serca ¿yczê.
_________________

 
     
figlarka 

Wiek: 32
Doczya: 25 Mar 2008
Posty: 59
Skd: k-ko¼le
Wysany: 2013-08-01, 16:03   

Wprost oznacza twarz± w twarz. Tyle. Je¶li kto¶ chce, dziewczyny chêtnie odpowiedz± dlaczego ich nie by³o.
Najgorzej gdy kto¶ przyczynia siê do ob³udy i tworzy niestworzone historie nie maj±c o niczym ¿adnego pojêcia. Tyle...
_________________
Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u,
ale z³o dobrem zwyciê¿aj!
 
     
figlarka 

Wiek: 32
Doczya: 25 Mar 2008
Posty: 59
Skd: k-ko¼le
Wysany: 2013-08-01, 16:07   

A... i jeszcze jedno, to nie parafianie kradn± jak okre¶li³e¶ ksiê¿y, tylko s± oni przenoszeni decyzj± ks.biskupa ordynariusza, który podj±³ decyzjê jak± uwa¿a³ za s³uszn±.
Wierzê i jestem ¶wiêcie przekonañ ¿e decyzja by³a w pe³ni s³uszn±, przemodlona i po³±czona z wol± Bo¿±.
_________________
Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u,
ale z³o dobrem zwyciê¿aj!
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group