Strona gwna Parafii w. Zygmunta i w. Jadwigi l. w Kdzierzynie-Kolu Forum Parafialne
Forum Parafii pw. ¶w. Zygmunta i ¶w. Jadwigi w Kêdzierzynie-Ko¼lu

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Nastpny temat
Grupa schizmatycka?!
Autor Wiadomo
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2014-05-05, 15:50   Grupa schizmatycka?!

Je¿eli Bractwo Kap³añskie ¦wiêtego Piusa X, czyli lefebry¶ci (lefebvry¶ci) jest suspendowane, to dlaczego mamy byæ skazani na linki i wypowiedzi @gregorka?
Ostatni link, wklejony w sobotê, 3 maja, obra¿a nas i nasze uczucia religijne, szczególnie w stosunku do naszej Wiary oraz wprowadza zamêt w istnieniu i dzia³aniu dzisiejszego Ko¶cio³a. Czy to celowe dzia³anie cz³onków Bractwa, aby siaæ niepokój i doprowadziæ do kolejnego roz³amu (schizmy) w Ko¶ciele?
Konferencja Episkopatu Polski jednoznacznie okre¶li³a, ¿e uwa¿a to zgromadzenie kap³añskie za grupê schizmatyck±:
http://www.opoka.org.pl/b...wo_piusa_x.html
Nie znalaz³em komunikatu Konferencji Episkopatu Polski uniewa¿niaj±cego ten dokument.
A @gregorek za chwilê bêdzie nas przekonywa³ do swoich racji, jak czyni± to nachalni ¶wiadkowie Jehowy.
_________________

 
     
gregorek 

Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 70
Wysany: 2014-06-02, 17:51   

No niestety,p.Stefanie ,ale na takie 'dictum' ,nie mo¿na nie odpowiedzieæ.Zw³aszcza ¿e informacje jakie pan poda³ s±,delikatnie mówi±c ,nieprecyzyjne.Otó¿ nie mo¿na suspendowaæ ¿adnego bractwa ,zakonu ,wspólnoty itp ,gdy¿ jest to kara personalna dotycz±ca konkretnych kap³anów osobi¶cie i imiennie ,za konkretne uporczywe przewinienia ,a z tego co wiem to na ¿adnym z kap³anów FSSPX taka kara nie ci±¿y.Je¶li pan zna imiê jakiego¶ suspendowanego kap³ana FSSPX ,to proszê je wyjawiæ.Z kolei wypowied¼ KEP z 1998 jest czysto propagadowa w tym sensie ,¿e wiêkszo¶æ biskupów w KEP (chyba zreszt± wszyscy } to moderni¶ci dla których w³a¶nie Tradycja jest najwiêkszym wrogiem ,a nie faktyczni schizmatycy (np.kosció³ prawos³awny) ,czy heretycy (protestanci itd) i w zwi±zku z tym walcz± z Tradycj± .Poza tym KEP nie ma w³adzy okre¶lania ,kto jest schimzatykiem , a kto nie ,co najwy¿ej mo¿e taki problem zasygnalizowaæ ,ostrzegaj±c wiernych przed ewentualnym niebezpieczeñstwem ,ale generalnie powinna tak± sprawe przekazaæ do Rzymu ,gdzie odpowiednia kongregacja po zbadaniu sprawy ustami papie¿a og³osi³aby ,czy dana grupa wiernych jest w schizmie czy te¿ nie.Ale przewa¿nie to same grupy okre¶laj± siê w ten sposób ,deklaruj±c roz³am dyscyplinarny lub doktrynalny (najcze¶ciej oba).Czyli oficjalnie i publicznie og³aszaj± ,¿e nie uznaj± papie¿a ani jego w³adzy.Natomiast niepos³uszeñstwo wzglêdem papie¿a to sprawa absolutnie inna.Niepos³uszeñstwo nie jest schizm±!A bywaj± i przypadki ,¿e niepos³uszeñstwo jest wrêcz chwalebne.Na przyk³ad wtedy ,gdy papie¿ (ogólnie prze³o¿eni) namawiaj± do czego¶ z³ego ,do sprzeciwienia siê doktrynom ,dogmatom ,czy nawet u¶wiêconymi tradycj± zwyczajami itd...
Nie mog³em znale¼æ sk³adu KEP z 1998 roku ,a szkoda ,bo mo¿na by w miare dok³adnie ustaliæ wtedy ilu tzw."tajnych wspó³pracowników" w niej zasiada³o...Sprawa przykra ,ale niestety prawdziwa.A i tak mo¿na by policzyc tylko tych biskupów ,których "tajno¶æ" sie "ryp³a".Ten 'komunikat' jest podpisany przez bodajze 47 biskupów ...by³oby chyba raczej niegrzecznie podejrzewaæ ich o ignorancjê w dziedzinie czym jest suspensa i schizma.A wiêc jakie motywy nimi kierowa³y w wydaniu takiej bzdury?Jedyny± rozs±dn± odpowiedzi± jest to,¿e wrogo¶æ do Tradycji.
A wiêc jeszcze raz : nigdy ,¿aden papie¿ nie og³osi³ Bractwa Kap³añskiego ¶w.Piusa X grup± schizmatyck±.Mówili czasami w prywatnych wypowiedziach niektórzy hierarchowie Ko¶cio³a o schizmie FSSPX ,ale wielu te¿ ich z tego b³êdnego oskar¿enia broni³o.Jak choæby Józef kardyna³ Ratzinger ,kiedy by³ Prefektem Kongregacji Nauki Wiary ...
Co do cz³onkostwa w FSSPX ,to cz³onkami Bractwa mog± byæ tylko Kap³ani i to nie tak szybko."Nowicjat" w FSSPX trwa chyba z 8 lat i nawet ci którzy po ukoñczeiu seminariów prowadzonych przez FSSPX staj± siê Kap³anami ,nie od razu s± cz³onkami Bractwa Kap³añskiego ¶w.Piusa X.Jest jaka¶ forma tzw."Trzeciego zakonu" (Trzeciacy) ,ale z tego co wiem jest ich niewielu i wykonuj± chyba tylko jakie¶ drobne funkcje pomocnicze w przeoracie ,kaplicach ,czy w wydawnictwie ,jakie FSSPX prowadzi...nie wiem dok³adnie.Ale na pewno nie ³a¿± po domach czy ulicach z agitacja :) wiec darujmy sobie te tanie z³o¶liwo¶ci .W ogóle ta sptawa wygl±da ca³kowicie inaczej ni¿ wielu siê wydaje.Bo przewa¿nie wszyscy my¶l± ,¿e to FSSPX zabiega o jakie¶ miejsca w miastach ,gdzie mogliby odprawiaæ Ofiarê Mszy ¦w. ,ale jest inaczej - to wierni ,spragnieni rzetelnej Katolickiej Nauki i Sakramentów o to zabiegaj± ,i zwykle trwa to kilka lat ,zanim FSSPX kaplice ustanowi.Ja nie jestem cz³onkiem FSSPX.Nie jestem nawet 'trzeciakiem".Korzystam z ich pos³ugi kap³añskiej.Je¿d¿ê do Chorzowa na ¦w.Mszê w rycie trydenckim przez nich ofiarowywan± ,i u nich siê spowiadam.Bywam te¿ w pierwsze soboty na nabo¿eñstwie ,a raz do roku goszczê u siebie którego¶ z kap³anów FSSPX w ramach Kolêdy.
Co do roz³amów w Ko¶ciele Katolickim ,to nie rozumiem o co panu chodzi ,panie Stefanie...O podzia³ an tradycjonalistow i modernistów?No ale to nie FSSPX go utworzy³o.Oni wiernie trwaj± w tej samej Wierze jak± g³osi³ Ko¶ció³ az do Soboru Watykañskiego II.Te samo Magisterium ,Liturgia ,zwyczaje itd.Natomiast w³a¶nie moderni¶ci-progresi¶ci po SWII zaczêli wszystko zmieniaæ ,'ulepszaæ' ,'pog³êbiaæ' itd ,a¿ wysz³o na to ,ze ks.Karl Rahner (jeden z "ojców duchowych"soboru ,którego 'teologia' na soborze byla promowana ) powiedzia³ wreszcie kiedys ,¿e "po SWII powsta³ ca³kiem inny ko¶ció³".I wiecej z nich to stwierdzi³o.Nazwa 'koscio³ posoborowy/nowusowy" nie wysz³a od "tradycjonalistów".W³a¶nie to ci 'ulepszacze/pog³êbiacze" j± ukuli.I byli z tego dumni zreszt±.To w³a¶nie SWII jest motorem wszystkich roz³amów.Pe³no i ch w³a¶nie w "kosciele nowusowym".
Nadejdzie kiedy¶ taki czas ,¿e na Stolicy Piotrowej zasi±dzie papie¿ wierny tradycyjnemu Magisterium i wtedy te kanonizacje zostan± anulowane.Bez wzglêdu na to czy ci dwaj kazonizowani papie¿e ciesz± siê Wizj± Uszczê¶liwiaj±c± w Niebie ,czy tez nie,bo to nie jest w tej chwili istotne (byæ mo¿e s± oni w Niebie ,ale na pewno nie za swoje 'zas³ugi' ,tylko przez Mi³osierdzie Bo¿e ,natomiast na pewno nie mo¿na ich stawiaæ jako wzór do na¶ladowania w celu osi±gniêcia ¶wieto¶ci!).Po prostu anuluje siê je ze wzglêdu na wady procesów.A tak¿e np.heroiczno¶æi cnót.Bo có¿ takiego papie¿ Jan Pawe³ II broni³ z heroicznym po¶wiêceniem?Jedynie 'praw cz³owieka' i zmian soborowych.Nic wiêcej niestety.A w³a¶nie za jego pontyfikatu wprowadzono najwiêcej tych destrukcyjnych zmian....on je afirmowa³.
To conaprawde obraza Wiarê ,to nie w±tpliwo¶æ - tê miewali nawet Aposto³owie (vide ¶w.Tomasz Aposto³) - ,ale 'bylejako¶æ ' i k³amstwo...Warto wiec zastanowi siê ,czy aby kontrowersyjna kanonizacja nie jest zniewag± dla Pana Boga.
a w dzniu 09.06.2014 w Opolu odbêdzie siê wyk³ad ks.Karola Stehlina FSSPX na temat trzeciej tajemnicy fatimskiej .http://www.piusx.org.pl/komunikaty/2014/95
Warto pojechaæ ,pos³uchaæ...po wyk³adzie zawsze jest miejsce na zadawanie pytañ.Zapraszam
_________________
Deus, tu conversus vivificabis nos...

gregorek
 
 
     
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2014-06-04, 13:37   

Mo¿e Panie gregorku jest odwrotnie? Mo¿e to Pan i Bractwo Kap³añskie ¦wiêtego Piusa X nie ma racji? I dlatego uporczywe przekonywanie do niego jest podobne do nachodzenia nas w domach przez ¶wiadków Jehowy. Ju¿ zreszt± lefebry¶ci s± uznawani przez wielu jako sekta rozbijaj±ca Ko¶ció³ katolicki i rodziny.
Znamienny jest te¿ fakt, ¿e schizmê zacz±³ francuski bp Marcel François Lefebvre, poci±gaj±c za sob± innych ksiê¿y francuskich, mimo ¿e pracowa³ w komisji przygotowawczej Drugiego Soboru Watykañskiego. Poza tym najpierw z³o¿y³ swój podpis na dokumentach soborowych, a pó¼niej z niewiadomych przyczyn wykrêca³ siê kiepskimi argumentami w sprawie z³o¿onego podpisu! Czy¿by by³ to skutek przekleñstw proroctwa ¶w. Remigiusza? I czkawk± odbija siê rewolucja francuska?
Nie przekona³ mnie Pan w tej sprawie, a mianowicie:
We wszystkich mo¿liwych dostêpnych ¼ród³ach znajdujê informacjê, ¿e Bractwo Kap³añskie ¦wiêtego Piusa X jest nadal suspendowane. Bractwo Kap³añskie ¶w. Piusa X nie ma statusu kanonicznego w Ko¶ciele katolickim, za¶ nale¿±cy do niego ksiê¿a nie mog± pe³noprawnie wype³niaæ pos³ugi kap³añskiej.
Dlatego te¿ ksiê¿a nale¿±cy do Bractwa nie mog± korzystaæ ze ¶wi±tyñ katolickich!
A prawdê mówi±c, funkcjonuj±ce od prawie 30 lat Bractwo ju¿ dawno sta³o siê de facto samodzielnym wyznaniem.
Nie przekona Pan tak¿e mnie tym pañskim elaboratem, który napisany nieciekawym jêzykiem jest trudny do prze³kniêcia.
I jeszcze jedno. Je¿eli lefebry¶ci nie uznaj± postanowieñ II Soboru Watykañskiego, to nie powinni tak¿e uznawaæ postanowieñ I Soboru Watykañskiego ani Soboru Trydenckiego i pozosta³ych, czyli wszystkich 21. Soborów Ko¶cio³a Katolickiego, bo wszystkie zmienia³y Pierwowzór czyli Tradycjê!!!
Je¿eli Pan tak komplikuje i neguje ¶wiêto¶æ ¶w. Jana Paw³a II, to i ja skomplikujê pañskie wywody. Papie¿ Pius XII nie mo¿e zostaæ ¶wiêtym, bo wg Pana obecny Ojciec ¦wiêty Franciszek nie ma do tego uprawnieñ. Je¿eli jest wiêc, id±c logik± pañskiej wypowiedzi, papie¿ Pius XII pozbawiany ¶wiêto¶ci, to Jego dzia³ania s± te¿ tej ¶wiêto¶ci pozbawione. Powinna byæ wiêc cofniêta decyzja Papie¿a Piusa XII o uznaniu ¶wiêto¶ci Piusa X.
W zwi±zku z tym wszystkie beatyfikacje i kanonizacje dokonane przez papie¿y: Jana XXIII, Paw³a VI, Jana Paw³a II, Benedykta XVI i Franciszka te¿ bêd± musia³y byæ anulowane!
Czy Bractwo Kap³añskie ¦wiêtego Piusa X jest ju¿ sekt± i jest ju¿ poza Ko¶cio³em?
_________________

 
     
gregorek 

Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 70
Wysany: 2014-08-03, 09:29   

FSSPX nie g³osi jakiej¶ 'swojej” nauki ….nie interpretuj± 'po swojemu' Dogmatów ,Doktryn ,Prawd Wiary itd ,tylko przekazuj± Je tak jak byly one zawsze rozumiane do roku 1965...”Tradidi quod at accepi” -te s³owa s± wyryte na grobie abp.M.Lefebvre ,a znacz± one :”przekaza³em to ,co otrzyma³em”.Gdyby wiêc za³o¿yæ ,¿e “oni siê myl±” ,to trzeba by stwierdziæ ,¿e ca³y Ko¶ció³ “siê myli³” a¿ do czasu SWII.Wystarczy przeczytaæ jakiekolwiek ksi±¿ki teologiczne ,filozoficzne (oczywi¶cie filozofia fatolicka) apologetyczne czy dogmatyczne napisane przed SWII aby siê o tym przekonaæ.Tu jest tego ca³kiem sporo https://drive.google.com/folderview?id=0B_7YmVRssSeXVDVZV0I3OHp2Nnc&
Pisze pan tu tak autorytatywnie o schizmie ,sekcie itd ,jakby by³ pan sêdzi± w tych sprawach ,a niestety po prostu nic pan nie wie...nie wie pan czym jest schizma ,suspensa .Nie zna pan tych terminów prawa kanonicznego ale dzieli nimi chojnie czerpi±c wiedze na temat FSSPX I abp.M.Lefebvre jedynie z wikipedi.A tego fragmentu “skutek przekleñstw proroctwa” to w ogóle nie mo¿na zrozumieæ.No I ¿e “ czkawk± odbija siê rewolucja francuska”...mo¿e I komu¶ siê odbija ,ale komu? .Przecie¿ to w³a¶nie tê rewolucje bardzo wychwala w ksi±¿ce pt."Pamiêæ i to¿samo¶æ" jej autor ,Jan Pawe³ II.Tam te¿ widaæ jego fascynacjê masoñskimi ideami “wolno¶ci,równo¶ci I braterstwa”"Traduchy" natomiast czcz± pamiêc o Wandei...mo¿e pan s³ysza³ ?
Je¶li nie zwraca pan uwagi na definicje prawne ,a suspensa jest stanem prawnym ,to pozostaje mi tylko wspó³czuæ panu .Tak¿e z powodu pañskich " wszystkich mo¿liwych dostêpnych ¼ród³e³".Nawet w wikipedi jest definicja suspensy ,wiêc zdaje siê ,¿e te pañskie ¼ród³a s± po prostu leniwe ,a na pewno nierzetelne..Proszê je ujawniæ ...bardzo chêtnie poczytam.
Z tych informacji tylko jedna jest prawdziwa.Ta ,¿e FSSPX nie ma tzw."statusu kanonicznego"...Co pewien czas Rzym sk³ada im jakie¶ propozycje dotycz±ce uregulowania tej sprawy ,ale zawsze s± one obarczone jakimi¶ ustêpstwami ze strony FSSPX, na co Oni siê nie godz±.Oczywi¶cie dobrze by by³o gdyby ten status im wreszcie przyznano bez jakichkolwiek warunków ( za Benedykta XVI by³o ju¿ blisko),ale nie jest to sprawa konieczna do ich pos³ugi itd.A co to znaczy ,¿e "nie mog± pe³noprawnie wype³niaæ pos³ugi kap³añskiej" :):) ?...¿a mog± j± wype³niaæ æwieræprawnie?...pó³prawnie?...przecie¿ to kompletna bzdura :)...Jest to te¿ kwestia tzw."jurysdykcji zastêpczej".Wszyscy kap³ani FSSPX s± wa¿nie wy¶wiêconymi kap³anami ,nawet Rzym tak twierdzi ,natomiast wed³ug dzisiejszego Rzymu ich pos³uga jest sprawowana 'niegodnie".Wa¿nie ,ale 'niegodnie".Ciekawe natomiast jest to ,¿e przed SWII ,ich pos³uga by³aby pe³niona jak najbardziej godnie,co oznacza,¿e Rzym siê zmieni³ i inaczej widzi teraz 'godno¶æ'.A my ,biedne duszki , mamy do wyboru albo rzetelne Sakramenty ,których forma ,materia i intencja jest zgodna z Magisterium ,ale wszystko to 'niegodnie' wed³ug dzisiejszego Rzymu ,albo w±tpliwe lub w ogóle niewa¿ne Sakramenty i byle co ,ale 'bardzo godnie' bo zmodernizowane przez dzisiejszy Rzym.Ja wolê tê pierwsz± opcjê.
Ale¿ jak najbardziej korzystaj± ...co roku odbywaj± pielgrzymkê na Jasn± Górê ,gdzie nikt im nie robi ¿adnych problemów.Jest tez coroczna pielgrzymka do Lourdes ,i pewnie bed± odprawiaæ Ofiarê Mszy ¦w. Mo¿e w jakiejs nawie. ...Zreszt± akurat Lourdes jest bardzo przychylnie nastawione do FSSPX...Jest te¿ ze 20-30 (dok³adnie teraz nie wiem) ,a mo¿e wiêcej zgromadzeñ kap³añskich i zakonnych ,mêskich i ¿eñskich ,które z FSSPX wspó³pracuj± ,sympatyzuj± i mo¿na mieæ pewno¶æ,¿e"u¿yczaj±" sobie Ko¶cio³y ,Kaplice itd w razie potrzeby.Albo taki ma³y przyk³adzik : http://news.fsspx.pl/.
Tym swoim "prawdê mówi±c" powiedzia³ pan w³a¶nie nieprawdê :).To jest pañska prywatna opinia wynikaj±ca z braku wiedzy I powinien pan to zaznaczyæ.Poza tym co to niby znaczy “samodzielne wyznanie”...Bo ja jak najbardziej jestem samodzielnym wyznawc± ,bo osobi¶cie ,a nie przez kogo innego wyznajê Wiarê Katolick±.
Pan wci±¿ b³êdnie rozumuje ,¿e ustanawiaj±c jaki¶ Dogmat ,Doktrynê ,Prawde Wiary ,czy nawet jakis zwyczaj zgodnie z Tradycyjnym nauczaniem ,to zmienia sie Tradycje ...NIe.Natomiast je¶li zmienia siê ju¿ ustalony Dogmat ,Doktrynê czy Prawdê Wiary to wtedy nastepuje zmiana.Wszystkie Sobory do SVII nie zmieni³y nic z tzw.Tradycji!A SVII zmieni³!Zmieni³ m.inn. doktrynê o Ko¶ciele,o wolno¶ci religijnej ,ekumenizmie i pare innych jeszcze!.¯aden Sobór przed SWII nie zmieni³ nic z Tradycji ,czyli niezmiennej ,bo danej nam przez Objawienie Boga Nauki ,zwanej te¿ Magisterium.Jest Ona niezmienna ,bo niezmienny jest Bóg.To ,¿e jak±¶ prawdê zdefiniowano ,nie jest jej zmian±.Kiedy¶ juz poruszany by³ na tym forum temat “rozwój-zmiana”.Spróbóje co¶ panu wyja¶niæ w miarê moich mizernych mo¿liwo¶ci.Otó¿ wielu ludziom wydaje sie ,¿e biskupi ( a tym bardziej papie¿) ,jako bezpo¶redni sukcesorzy Aposto³ów ,czyli sami te¿ aposto³owie ,mog± sobie dowolnie zmieniaæ Naukê Ko¶cio³a=Tradycjê=Magisterium ,a to jest wielki b³±d.Bo w chwili ¶mierci ostatniego Aposto³a ,¶w.Jana ,zakoñczy³o siê Objawienie.I nic ju¿ nie mo¿na by³o do tego Objawienia dodaæ ,ani nic uj±æ.Nawet ci ,co byli namaszczeni bezpo¶rednio przez Aposto³ów nie mogli nic dodaæ ,ani uj±æ.Nastêpcy Aposto³ów -biskupi- mieli jej tylko strzec ,aby niezmieniona przetrwa³a a¿ do ponownego przyj¶cia naszego Pana Jezusa Chrystusa ,ku zbawieniu dusz ,bo bez Niej nie jest to mo¿liwe.W rocie papieskiej przysiegi koronacyjnej jest nawet zdanie “Przysiêgam nie zmieniaæ niczego z przekazanej mi Tradycji,ani niczego co by³o przede mn±,strze¿one przez mych mi³ych Bogu poprzedników,ani naruszaæ ,ani zmieniaæ ani zezwoliæ na jakiekolwiek zmiany”.Tyle tylko ,¿e od Paw³± VI w³±cznie ,¿aden papie¿ nie z³o¿y³ przysiêgi,co tak¿e jest "po¿ywk±" dla sedewakantystów.A po ¶mierci ¶w.Jana apostolat zmieni³ siê z objawiania Wiary , na strze¿enie Jej.A biskupi ,a tym bardziej papie¿ s± teraz jej stra¿nikami.Proszê tez sobie sprawdziæ jak zosta³ potraktowany pewien synod który sie odby³ w Efezie w polowie V w.,w³a¶nie za próbê zmiany Tradycji ...czyli Nauki wynikaj±cej z Objawienia ...Magisterium ….Depozytu Wiary.Podpowiem ,¿e znany jest on jako tzw.”bandycki synod”.
"Lefebvreysci" nie uznaj± niektórych postanowien SW II to prawda - jest ich oko³o 20-30 % dokumentów soborowych - dlatego ze nie s± one zgodne z Tradycja.Z Tradycyjnym Magisterium Ko¶cio³a Katolickiego ,i nie da siê ich nawet do Tradycji 'zaadoptowaæ'.Ale trzeba te¿ rozumieæ ,¿e SWII nie wyda³ ¿adnych postanowieñ.Jedynie jakie¶ 'zalecenia".No i nie by³ to Sobór Dogmatyczny jak wszystkie poprzednie tylko tzw.Sobór Duszpasterski.A wiêc "ranga" tego soboru jest ca³kiem inna ni¿ poprzednich.

Po pierwsze 'primo'...papie¿ Franciszek jest legalnie i wa¿nie wybranym papie¿em ,tyle ¿e trwa w modernistycznym b³êdzie.Po drugie 'primo' ,og³oszenie czyjej¶ ¶wiêto¶ci nie jest ³ask± ze strony papie¿a , tylko niejako jego obowi±zkiem ,a og³oszenie to wynika nie z jego (papie¿a) widzimisiê ,tylko z przedstawionych mu do podpisania dokumentów procesu beatyfikacyjnego/kanonizacyjnego. A po trzecie "primo-ultimo" ,wszystkie przedsoborowe a i wiêkszo¶c posoborowych kanonizacji i beatyfikacji zachowuj± swoj± wa¿no¶æ ,ze wzglêdu na rzetelno¶æ procesu.Proces ma tutaj kluczowe znaczenie.Nie osoba papie¿a.Zmiana zasad procesu nast±pi³a w latach '80 ,za czasów pontyfikatu papie¿a Jana Paw³a II.Ciekawe po co...mam pewne podejrzenia ,ale lepiej pomilczê .
W 1992r.do Econe ,gdzie pochowany jest abp.M.Lefebvre przyby³ kard.Oddi -prefekt Kongregacji Duchowieñstwa ...po modlitwie przy grobie powiedzia³ dwa s³owa...."Dziêkujemy ,Monseigneur".
Ks.abp.Marcel Lefebvre zlozy³ swój podpis pod dokumentami soborowymi ,jak i wszyscy inni Ojcowie Soboru,bo bez tego sobór by sie nie zakoñczy³.Taka formalno¶æ..By³ te¿ przewodnicz±cym jednej z tzw."komisji przygotowawczych' ,które mia³y za zadanie przygotowaæ tzw."schematy" na sobór.By³o po prostu kilka zagadnieñ ,które nale¿a³o poruszyæ na soborze i do ka¿dego z nich zosta³a powo³ana jedna z komisji.I komiskje
te oczywi¶cie wywi±za³y siê z tego zadania .Ale ju¿ w pierwszym tygodniu soboru wszystkie te schematy zosta³y odrzucone!I zaczêto przedstawiaæ schematy "nowe".Wtedy w³a¶nie sobór podzieli³ sie na dwie czê¶ci - modernistów(tzw.Przymierze Europejskie) ,którym w³a¶nie te schematy nie odpowiada³y i tradycjonalistów.których jak siê okaza³o jest niestety tylko oko³o 300-400.Za³o¿yli tzw."Coetus Internationalis Patrum".W¶ród nich oczywi¶cie abp.M.Lefebvre ,ale tak¿e Stefan kard.Wyszyñski.NIestety Wojty³a i Ratzinger byli w tej pierwszej grupie.Powo³ano nowe komisje co do cz³onkowstwa w których ,okaza³o siê s± juz gotowe listy.Oczywi¶cie z samymi modernistami.Przebieg SVII opisuje ksi±¿ka napisana przez ks.Wiltgen'a pt."Ren wpada do Tybru" ,do zdobycia 'wszêdzie".A jak kto¶ jest zainteresowany ,to uprzejmie s³u¿ê -mam j± w formacie pdf.Dodam ,¿e ks.Willtgen nigdy nie mia³ ,nie ma ,i pewnie nie bêdzie mia³ nic wspólnego z FSSPX.
Co do podpisow pod dokumentami soborowymi to sprawa wyglada mniej wiêcej tak ,¿e wszelkie schematy po omówieniu ich poddawane s± pod g³osowanie i koñcowy ich efekt uzyskuje siê po osi±gniêciu minimum 70 % g³osów „za”.Nie jest wymagana jednog³o¶no¶æ ,ale po zakoczeniu prac nad schematem musz± siê pod nim podpisaæ wszyscy którzy brali w tym udzia³.Nawet ci ,których efekt koñcowy nie zadowala.Schematy przygotowane przez modernistów by³y jeszcze bardziej liberalne ni¿ ich efekt koñcowy ,ale Ojcom Tradycjonalistom uda³o siê czê¶ciowo je zmieniæ ,choæ niezadowalaj±co.Ale libera³owie te¿ nie osi±gnêli w pe³ni tego co chcieli.Wiêc nale¿a³o jak najszybciej zakoñczyæ te prace ,a potem siê zobaczy.Zreszt± papie¿ Jan XXIII na ³o¿u ¶mierci prosi³ o jak najszybsze zakoñczenie ca³ego soboru ,bo zrozumia³ ,¿e otworzy³ Puszkê Pandory.Ale po nim nasta³ ks.Montini -Pawe³ VI – który zosta³ wyrzucony przez Piusa XII z Watykanu m.inn. za potajemne kontakty z sowieckim wywiadem i „podejrzenie o modernizm”.I by³ on libera³em i nic nie zrobi³ przeciwko tym heretyckim schematom.
A pocz±tkek FSSPX jest taki ,¿e to sminarzy¶ci jednego z Rzymsikch seminariów ,na którym abp.M.Lefebvre by³ wyk³adowca ,zaniepokojeni o swoj± formacje kap³añska na kanwie posoborowych zmian ,przyszli do abp,M.L i poprosili o pomoc.Abp.M.L obieca³ ,¿e znajdzie dla nich biskupa i seminarium ,które wci±¿ jeszcze kszta³ci Kap³anów wed³ug przedsoborowej Tradycyjnej Nauki i Rytów.Ale oni wrtócili do¶æ szybko do abp.Lefebvre z pro¶ba ,¿eby to on siê tym zaj±l...No i zaj±³ siê.Powsta³o seminarium w Econe w Szwajcarii.A potem pojawi³ siê problem ,co pocz±æ z tymi Kap³anami.Mozna ich by³o rozes³aæ po wszystkich diecezjach ,ale wszystki ju¿ by³y zliberalizowane ,i nie bardzo chciano w nich Kap³anów tradycjonalistów.Istnia³o tez powa¿ne zagro¿enie ,¿e kap³ani ci pos³uguj±c w nowusowych parafiach ulegn± naciskom i sami zostan± modernistami.Wiec za³o¿ono Bractwo Kap³añskie ¶w.Piusa X.Kto chce poznaæ historiê FSSPX ,a tak¿e poznaæ sprawy dotycz±ce walki o Tradycje i klopoty na linii Rzym-FSSPX ,polecam ksi±¿ke ks.K.Stehlina pt „W obronie Prawdy Katolickiej”.Mam j± w pde'fie ,mogê przes³aæ mailem.Oczywi¶cie zapewniam o dyskrecji.
A skoro ju¿ o sektach mowa ,to czy zdaje pan sobie sprawê ,¿e na taki potê¿ny rozkwit sekt (zw³aszcza protestanckich) we wszystkich krajach ,które niegdy¶ by³y Katolickie ,mia³ w³a¶nie olbrzymi wp³yw SWII ,a szczególnie deklaracja o wolno¶ci religijnej „Dignitatis Humanae”.To na podstwie tej deklaracji i na pro¶bê hierarchów ko¶cio³a w wielu krajach wykre¶lano z konstytucji zapis mówi±cy o tym ,¿e Religia Katolicka jest religia pañstwow±.W zamian dopisywno ,¿e pañstwo bêdzie przestrzegaæ „wolno¶ci religijnej” ,co otworzy³o na o¶cierz drzwi dla wszelkiej ma¶ci sekt ,które zwiod³y wiele dusz na potêpienie wieczne.

http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/19
A na koniec przytoczê cytat pewnego kanonisty ksiêdza Glover'a .Takich g³osów by³o znacznie wiêcej ,ale Rzym nie s³ucha³ prawników w wydawaniu wyroków na abp.Lefebvre i FSSPX.A to jest atrybut tyrani ,która zawsze stawia siebie ponad prawem.Oto cytat :
"To papie¿ i biskupi powinni rozliczaæ siê ze swoich dzia³añ.Porzucili Tradycyjne ryty Mszy i Sakramentów ,pozwolili na nauczanie herezji oraz rozprzestrzenianie siê nadu¿yæ po ca³ym Ko¶ciele.Tradycyjni katolicy zostali jedynie wierni temu co Ko¶ció³ zawsze naucza³ i g³osi³ i ta wierno¶æ Tradycji jest jedyn± przyczyn± ich k³opotów z wladz±.Mamy teraz do czynienia z nonsensownymym epizodem [w histori] Stolicy Apostolskiej potêpiaj±cej sze¶cui biskupów w Ko¶ciele ,którzy s± wyra¼nymi katolikami!
_________________
Deus, tu conversus vivificabis nos...

gregorek
 
 
     
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2014-08-03, 15:19   

Panie gregorku (bêdê grzeczniejszy w kwestii tytu³owania), Pan zdecydowanie twierdzi, udowadniaj±c swoje racje bez dowodów, podobnie jak ks. Lemañski.
Na forum powinni¶my porozumiewaæ siê krótkimi, jasnymi tekstami, a Pan chce mnie „zagadaæ”, u¿ywaj±c argumentów, które nie do¶æ, ¿e s± wytworem pañskiej wyobra¼ni, to jeszcze s± pañskim chciejstwem, ¿eby mnie i innych umieæ przekonaæ. Moja wiedza jest wystarczaj±ca i moja opinia o Bractwie Kap³añskim ¦wiêtego Piusa X nie ulegnie zmianie. Ich postêpowanie w stosunku do Ko¶cio³a i nas wiernych jest takie same lub podobne do postêpowania sekt ró¿nego rodzaju, szczególnie tych, które oddalaj± siê od Ko¶cio³a!
Powtórzê kolejny raz, ¿e Pana metoda jest to¿sama z nachodzeniem nas w domach przez ¶wiadków Jehowy. I dlatego lefebry¶ci s± uznawani przez wielu jako sekta rozbijaj±ca Ko¶ció³ katolicki i rodziny.

I niech Pan porówna swoje dwie wypowiedzi:
1. „Nadejdzie kiedy¶ taki czas ,¿e na Stolicy Piotrowej zasi±dzie papie¿ wierny tradycyjnemu Magisterium i wtedy te kanonizacje zostan± anulowane.Bez wzglêdu na to czy ci dwaj kazonizowani papie¿e ciesz± siê Wizj± Uszczê¶liwiaj±c± w Niebie ,czy tez nie,bo to nie jest w tej chwili istotne (byæ mo¿e s± oni w Niebie ,ale na pewno nie za swoje 'zas³ugi' ,tylko przez Mi³osierdzie Bo¿e ,natomiast na pewno nie mo¿na ich stawiaæ jako wzór do na¶ladowania w celu osi±gniêcia ¶wieto¶ci!).Po prostu anuluje siê je ze wzglêdu na wady procesów.A tak¿e np.heroiczno¶æi cnót.Bo có¿ takiego papie¿ Jan Pawe³ II broni³ z heroicznym po¶wiêceniem?”

2. „Po pierwsze 'primo'...papie¿ Franciszek jest legalnie i wa¿nie wybranym papie¿em ,tyle ¿e trwa w modernistycznym b³êdzie.Po drugie 'primo' ,og³oszenie czyjej¶ ¶wiêto¶ci nie jest ³ask± ze strony papie¿a , tylko niejako jego obowi±zkiem ,a og³oszenie to wynika nie z jego (papie¿a) widzimisiê ,tylko z przedstawionych mu do podpisania dokumentów procesu beatyfikacyjnego/kanonizacyjnego. A po trzecie "primo-ultimo" ,wszystkie przedsoborowe a i wiêkszo¶c posoborowych kanonizacji i beatyfikacji zachowuj± swoj± wa¿no¶æ ,ze wzglêdu na rzetelno¶æ procesu.Proces ma tutaj kluczowe znaczenie.Nie osoba papie¿a.Zmiana zasad procesu nast±pi³a w latach '80 ,za czasów pontyfikatu papie¿a Jana Paw³a II.Ciekawe po co...mam pewne podejrzenia ,ale lepiej pomilczê .”

Stwierdza Pan: „Pisze pan tu tak autorytatywnie o schizmie ,sekcie itd ,jakby by³ pan sêdzi± w tych sprawach ,a niestety po prostu nic pan nie wie...nie wie pan czym jest schizma ,suspensa .”
I przez ca³y swój wywód poucza mnie Pan, strofuje, traktuje jak uczniaka.
Ró¿n± miar± mierzeni jeste¶my?
Nie oczekujê odpowiedzi, jakiejkolwiek.
_________________

 
     
gregorek 

Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 70
Wysany: 2014-08-03, 18:06   

Powórzê jeszcze raz panie Stefanie.To pan za³o¿y³ ten w±tek roz¿alony linkiem do artyku³u w którym przedstawione by³y rzetelne argumenty - choæ oczywiscie w formie bardzo skrótowej-przeciwne kanonizacji papie¿a Jana Paw³a II i Jana XXIII.I proszê mi wskazaæ choæ jedno pañskie zdanie merytoryczne do tych argumentów ,bo ja nie mogê jako¶ znale¼æ.Skupi³ siê pan na tym ,¿eby "dokopaæ" FSSPX "wal±c" równo schizm± ,suspens± ,sekt± .Wiêc staram siê panu wyt³umaczyæ ,¿e pana ocena jest b³êdna ,a b³±d ten wynika z m.inn z nieznajomo¶ci znaczenia tych pojêæ.Sugerujê panu nawet odpowiednie lektury ,które z pewno¶ci± pomog± panu zrozumieæ nie tylko te pojêcia ale te¿ i ca³a sytuacjê.To jest sytuacja z³o¿ona i nie da siê jej opisaæ w dwóch zdaniach,niestety.
A co do tych dwóch moich wypowiedzi ,które pan przytoczy³ ,to niech pan ³askawie sprecyzuje jaki¶ zarzut .Bo obie s± logiczne ,spójne i nawet uzupe³niaja siê nawzajem.
Niech panu Bóg b³ogos³awi
_________________
Deus, tu conversus vivificabis nos...

gregorek
 
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group