Strona gwna Parafii w. Zygmunta i w. Jadwigi l. w Kdzierzynie-Kolu Forum Parafialne
Forum Parafii pw. ¶w. Zygmunta i ¶w. Jadwigi w Kêdzierzynie-Ko¼lu

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Nastpny temat
¦wiadectwo o. Jerzego Galiñskiego
Autor Wiadomo
mn 

Doczy: 07 Cze 2009
Posty: 78
Skd: Ko¼le
Wysany: 2014-02-14, 12:41   ¦wiadectwo o. Jerzego Galiñskiego

Warto przeczytaæ:

http://wyborcza.pl/duzyfo...ne_wody.html#MT
 
     
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2014-02-14, 20:33   

„Doskona³y” artyku³. Szczególnie wymowny w przeddzieñ pojawienia siê, w cyfrowej telewizji naziemnej, naszej katolickiej TV TRWAM.
A te obrzydliwe komentarze pod nim, opluwaj±ce Ko¶ció³, naszych kap³anów i nas wiernych, chyba Pana „mn”, czytaj±cego GW. no i Tygodnik Powszechny, szczególnie ciesz±.
I to nie jest ¶wiadectwo, tylko s³owa 79. letniego frustrata.
http://wpolityce.pl/dzien...uste-oskarzenia
O tym zagubionym biedaku, by³ym redemptory¶cie Jerzym Galiñskim, mo¿na przeczytaæ w sieci:
http://www.niedziela.pl/a...Maryja-w-TVP-SA
http://piszesie.salon24.p...-o-ojcu-rydzyku
_________________

 
     
mn 

Doczy: 07 Cze 2009
Posty: 78
Skd: Ko¼le
Wysany: 2014-02-16, 23:35   

"Mój" i katolicki jest "Tygodnik Powszechny". Na pewno nie zak³amana i antykatolicka, dziel±ca i judz±ca TV Trwam.
Media o. Rydzyka wielokrotnie opluwa³y wielu zas³u¿onych dla Ko¶cio³a ludzi, nie ma to nic wspólnego z chrze¶cijañskim mi³osierdziem.
Na ca³e szczê¶cie media mo¿na sobie wybraæ zgodnie z w³asnym sumieniem, podobnie jak konkretn± mszê, ko¶ció³ i kap³ana.
 
     
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2014-02-17, 12:39   

Kiedy¶ zapytano p-os³a Niesio³owskiego ile razy ogl±da³ TV TRWAM i ile razy d³u¿ej ni¿ godzinê.
Udzieli³ jednoznacznej odpowiedzi, ¿e nie ogl±da³ ani razu i kiedy¶ stwierdzi³: „- Episkopat, który wystêpuje w obronie Telewizji Trwam, gdzie k³amstwa ca³y czas siê przewijaj±, jest ma³o wiarygodny - mówi Stefan Niesio³owski. - Jak mo¿na ufaæ komu¶, kto z jednej strony mówi o prawdzie, a z drugiej popiera telewizjê k³amstwa?”.
Ja natomiast bardzo siê cieszê z równego traktowania Polaków. Do 15 lutego wszystkie naziemne stacje telewizyjne, poza TV TRWAM, by³y ogólnodostêpne, czy to w systemie analogowym czy cyfrowym.
TV TRWAM mogli ogl±daæ tylko wybrañcy, posiadaj±cy zestawy satelitarne lub po³±czenie z sieci± kablow±. Teraz nast±pi³a demokracja w eterze i dostêpno¶æ uzyskali tak¿e ci, którzy nie ogl±dali TV TRWAM, a zabierali g³os o tre¶ciach i obrazach w niej publikowanych.
Dzi¶, po jednym dniu nadawania naziemnego, jestem zdumiony reakcj± kilkorga moich znajomych, którzy po raz pierwszy ogl±dnêli d³u¿sze fragmenty emitowane przez TV TRWAM i s± zszokowani tym, co zobaczyli na „w³asne oczy” i tym, jakie opinie s³yszeli wcze¶niej w ró¿nych wypowiedzia³ i jakie te opinie by³y k³amliwe i oszczercze.
A dwóch z nich zaskoczonych by³o po ogl±dniêciu audycji „Siódmy Sakrament”:

http://www.tv-trwam.pl/fi...yc-dobrym-ojcem
Czy to te¿ jest k³amstwem wg Niesio³owskiego i Pana mn? A mo¿e takie tre¶ci nie odpowiadaj± sponsorom i w³a¶cicielom GW. no i Tygodnika Powszechnego?!
_________________

 
     
mn 

Doczy: 07 Cze 2009
Posty: 78
Skd: Ko¼le
Wysany: 2014-02-17, 13:41   

Panie Stefanie, na nic nasze dyskusje.
Ja jestem katolikiem i Pan jest katolikiem.
Ja czytam Tygodnik Powszechny, a Pan jest odbiorc± Radia Maryja i TV Trwam.
Ja uwa¿am za szkodliwe dla Ko¶cio³a Pana media, a Pan moje.
W dodatku Pan ma na lokalnym gruncie przewagê, bo Pana pogl±dy podziela nowy ks. proboszcz.

I tego nie zmienimy.
 
     
mn 

Doczy: 07 Cze 2009
Posty: 78
Skd: Ko¼le
Wysany: 2014-02-19, 10:52   

http://wyborcza.pl/polity...Gazeta_Wyborcza

Kolejne wspania³e ¶wiadectwo cz³owieka Ko¶cio³a.
Artyku³y o. Paw³a Kozackiego w dominikañskim miesiêczniku "W Drodze" by³y czym¶, co bardzo wp³ynê³o na moj± wiarê.
 
     
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2014-02-20, 14:22   

A¿ siê bojê, ¿e kolejnym wspania³ym cz³owiekiem, daj±cym ¶wiadectwo, bêdzie ks. Mieczys³aw Puzewicz.
„Czy Ty czasami nie praktykujesz fa³szywej wiary?”
„Ci fa³szywi aposto³owie to podstêpni dzia³acze, udaj±cy aposto³ów Chrystusa. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje siê za anio³a ¶wiat³o¶ci. Nic przeto wielkiego, ¿e i jego s³udzy podszywaj± siê pod sprawiedliwo¶æ. Ale skoñcz± wed³ug swoich uczynków.” (2 Kor. 11:13-15)
Czy redaktorem miesiêcznika „W drodze”, w latach 1973-1979, by³ s³ynny TW i informator SB w latach 80. XX wieku o pseudonimach „Hejna³” i „Dominik”, o. Konrad Hejmo (Stanis³aw Hejmo)?
¯eby Pana mn roz¶mieszyæ, dopiszê, ¿e jestem sta³ym czytelnikiem i to od bardzo wielu lat, „Go¶cia Niedzielnego” i „Listu” oraz, od samego pocz±tku pojawienia siê w sprzeda¿y, „BIBLIA. Krok po kroku”. A tak¿e stale odwiedzam strony katolickie (zaznaczone jako ulubione): Sanctus, Opoka, Adonai, Paulus, e-kai (¿eby byæ na bie¿±co) i parê innych.
I nigdy nie upad³em tak nisko, ¿eby czytaæ GW. no i Tygodnik Powszechny!
Czy nie ma Pan problemu ze sob±? To ci±g³e podkre¶lanie „ja” takie jakie¶ narcystyczne!
_________________

 
     
mn 

Doczy: 07 Cze 2009
Posty: 78
Skd: Ko¼le
Wysany: 2014-02-20, 15:52   

A ja nigdy nie upad³em tak nisko, by s³uchaæ Radia Maryja i ogl±daæ TV Trwam.
 
     
Stefan 


Wiek: 73
Doczy: 23 Mar 2008
Posty: 259
Skd: Ko¼le
Wysany: 2014-03-04, 12:42   

Przedstawiam kolejn± wypowied¼ ojca z Zakonu Kaznodziejskiego jako ¶wiadectwo, ró¿ne od proponowanych wcze¶niej. Szczególnie wa¿n± ze wzglêdu na rozpoczynaj±cy siê jutro Wielki Post.
http://www.katechetyka.eu...ego-op,435.html
Oto (do wys³uchania) wypowied¼ o. prof. Andrzeja Potockiego OP, czyli Jego kazanie wyg³oszone 20 lutego w dominikañskim klasztorze na warszawskim S³u¿ewie:
http://www.radiownet.pl/p...o-potockiego-op
_________________

 
     
mn 

Doczy: 07 Cze 2009
Posty: 78
Skd: Ko¼le
Wysany: 2014-03-07, 11:11   

Jestem z pokolenia które mia³o religiê zarówno w salkach katechetycznych, jak i w szkole.
O wiele milej wspominam salki, jeszcze z ¶p. ks. Rutyn±.
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group